คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย3 เมืองอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาคณภาพุการศึกษาและดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานถูกต้องและเหมาะสม จำนวน 27 โรงเรียน รวม 250 คน ณ ห้องประชุม1 สพป.อำนาจเจริญ.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย2 เมืองอำนาจเจริญ เพื่อรับทราบแนวนโยบายในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม1 สพป.อำนาจเจริญ ผู้เข้าประชุม จำนวน 24 โรงเรียน รวม 289 คน.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเสนางคนิคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 9 พ.ย. 2560 นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบการเงิน พัสดุโรงเรียนในสังกัดสพป.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการเรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับสถานศึกษา ระหว่าง วันที่ 9-10 พ.ย.2560 ที่โรงแรมแกรนด์ จ.มุกดาหาร โดยคณะคณะวิทยาการจากคลังจังหวัดอำนาจเจริญ.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....